P  r  o  g  r  a  m

Kmochovy hudby  K o l í n

pro chrámové koncerty v sezoně 2006

 

 

1/  úpr. P.Stříška           - Hospodine, pomyluj ny  -  česká duchovní píseň

2/  G. F. Händel             - Largo z opery Xerxes

3/  P. J. Vejvanovský     - Serenáda pro 2 trubky

4/  T. Albinoni               - Adagio

5/  Ch. Gounod             - Ave Maria

6/  J. Haan                    - Mladý Amadeus

7/  F. Kmoch                - Píseň o vlasti

8/  F. Lai                      - Melodie z filmu Bilitis

9/  P. Stříška                - Sloky první lásky

10/G. Zamphir               - Píseň osamělého pastevce

11/A. L. Webber            - Pie JesuRequiem

12/P. Staněk                - Amen

 

 

Dirigent: Petr  S t ř í š k a

 

Sólisté:   Renée  N a c h t i g a l l o v á   -   zpěv  (1.,5.,7.,11.) a průvodní slovo

               Miloslav  H a r t m a n, Miroslav  Š k a l o u d   -   trubky  (3.)

               Jan  U h e r   -   sopránsaxofon   (8.)

               Iva  J í r k o v á   -   zobcová flétna   (10.)